Laatst bijgewerkt op 25.01.2022

Welzijnsvereniging Audio (verder genoemd Audio) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten bij de verwerking ervan. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Audio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken of laten persoonsgegevens alleen verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de volgende contactgegevens:
Welzijnsvereniging Audio
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
info@audio-lokaal.be
02 211 55 85

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Audio verzameld en verwerkt worden:

  • Identificatiegegevens vrijwillig verstrekt door de deelgenoten of hun medewerkers of andere betrokkenen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, mandaten…
  • Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens ontvangen van andere overheidsinstanties (steden, gemeenten, OCMW’s, zorgbedrijven, hulpverleningszones…) in het kader van de audit- of adviesopdrachten.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Audio verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • voor het kwaliteitsvol kunnen uitvoeren van onze dienstverlening m.n. audit-, adviesen ondersteuningsopdrachten op basis van de bepalingen vermeld in het auditcharter goedgekeurd door alle deelgenoten;
  • voor het verzenden van uitnodigingen, nieuwsbrieven, bevragingen en voor het opvragen van allerhande informatie;
  • in het kader van het eigen personeelsbeheer.

Verstrekken we uw persoonsgegevens aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Alle medewerkers ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. In onze verslaggeving worden geen persoonsgegevens vermeld.

Voor bepaalde specifieke diensten kunnen we beroep doen op derden o.a. voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en het verzorgen van de IT-infrastructuur, het personeelsbeheer en financieel beheer. Tevens kunnen we voor specifieke auditopdrachten externe partners inschakelen.

Met deze partijen (verwerkers) maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen we door de u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn, uitgezonderd Mailchimp (namelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven).

Hoe lang is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zo lang als op basis van de regelgeving is vereist. We verwerken m.a.w. uw persoonsgegevens zolang u gebruikmaakt van onze diensten en gedurende de termijnen waarin we ons als auditorganisatie moeten kunnen verantwoorden of zolang u medewerker van ons bent.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens ernstig. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

We gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan de sectornormen om uw persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kan plaatsvinden.

We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden.

We treffen de nodige maatregelen om de fysieke beveiliging van onze lokalen en archieven te garanderen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage, recht op correctie of verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht van bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens welke wij of één van onze verwerkers verwerken, recht op vergetelheid, recht op overdraagbaarheid van de gegevens en recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering (conform art. 15 t.e.m. 22 AVG).

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met info@audio-lokaal.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).


Welzijnsvereniging Audio - Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be