Wat is organisatiebeheer of interne controle?

Organisatiebeheer of interne controle is een door de leiding tot stand gebracht proces om een redelijke zekerheid te verschaffen omtrent de realisatie van de volgende categorieën van doelstellingen:

Om hierover een redelijke zekerheid te bekomen dient uw organisatie een geheel van maatregelen en procedures (formele en informele) te voorzien.

Daartoe is een goede aansturing en een sterke opvolging nodig. Dat is wat men noemt goed bestuur.

Interne controle of organisatiebeheer is dus een hulpmiddel om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren, het is geen doel op zich.

Bij de uitbouw of optimalisatie van het organisatiebeheer of de interne controle neemt het bestuur best volgende principes voor ogen:

 • organisatiebeheer of interne controle maakt integraal deel uit van de bedrijfsvoering. Het is een dynamisch begrip dat mee evolueert met de manier waarop de bedrijfsuitvoering gebeurt.
 • organisatiebeheer of interne controle is een zaak van iedereen. Organisatiebeheer is weliswaar de verantwoordelijkheid van het management, maar om te komen tot een goed werkend systeem moeten alle medewerkers er de nodige aandacht en zorg aan besteden.
 • organisatiebeheer of interne controle biedt redelijke maar geen absolute zekerheid.
 • het bestuur dient steeds de afweging te maken tussen de kostprijs van een beheermaatregel en de baten of de meerwaarde ervan.

Wat zegt het decreet?

Een goede aansturing en organisatiebeheer of interne controle is ook een decretale verplichting.

Hierna vindt u een link naar de betreffende artikels in het decreet over het lokaal bestuur.


Wat is interne audit?

Om uw organisatie op een sterke, efficiënte, effectieve en veilige manier te laten functioneren, is een goede aansturing en organisatiebeheer of interne controle nodig.

Door een interne audit weet u of:

 • de interne controle of het organisatiebeheer adequaat functioneert.
 • de belangrijkste risico’s (strategisch, operationeel, financieel, reputatie, fraude…) voldoende afgedekt zijn en of de opportuniteiten voldoende benut worden.

De relatie tussen interne audit / externe audit

Interne auditExterne audit
Binnen de organisatie maar onafhankelijkOnafhankelijk van de organisatie
Participatief in sturing, aanpak (planning, tijdens audit…)
Continue dienstverlening
Geen invloed op planning noch thema door de lokale entiteit zelf
Rapporteert (enkel) aan uw bestuurRapporteert aan het auditcomité van de lokale besturen (Brussel) en in een aantal gevallen aan de Vlaamse Overheid
Het bestuur staat zelf in voor de implementatieHet bestuur staat zelf in voor de implementatie
Door: bv. Audio, auditdienst binnen eigen bestuur, evt. uitbesteed aan privéfirmaDoor: Agentschap Audit Vlaanderen

Wat kan Audio betekenen?

De samenwerkingsformule levert uw bestuur belangrijke meerwaarden op:

 • U krijgt analyses en aanbevelingen met direct nut;
 • Audio werkt aan een lage kost door de hoge productiviteit o.a. door regelmatig gebruik van dezelfde analyseschema’s en door de afwezigheid van zware management-structuren;
 • vrijstelling wetgeving overheidsopdrachten voor de auditopdrachten;
 • sterke sectorspecifieke kennis en een sterk team;
 • Audio versterkt en bundelt bij elke audit de kennis en verspreidt deze verder bij de leden op vormingsmomenten, ledenvergaderingen…
 • Audio werkt klantgericht met hoge servicenormen.