Beleidsdocumenten

Voor de beleids- en bestuursrapporten en de besluitenlijsten van de bestuursorganen verwijzen we naar de website van stad Mechelen.


Publicaties


Handige tools

Handleiding rapportering organisatiebeheer

Elk jaar moet de algemeen directeur op uiterlijk 30 juni over organisatiebeheer rapporteren aan de raad. Als hulpmiddel voor deze decretaal verplichte rapportering, schreven vertegenwoordigers van VVSG, VVP, Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen en Audio hierover een nota met concrete handvaten.   

Het document:

 • definieert een aantal vaak door elkaar gebruikte termen;
 • biedt tips om aan de slag te gaan met organisatiebeheer (bijlage 1);
 • bevat een (aanpasbaar) sjabloon voor de jaarlijkse rapportering (bijlage 2) met inbegrip van een bestand dat toelaat alle initiatieven op vlak van organisatiebeheer overzichtelijk bij te houden. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Lees de recentste nieuwsbrieven


Klokkenluidersmelding

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij welzijnsvereniging Audio kan melden.

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden.
Niet enkel medewerkers van Audio kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met welzijnsvereniging Audio samenwerken, zoals bijvoorbeeld ex-werknemers, consultants, leveranciers, sollicitanten, …
Politieke vertegenwoordigers vallen niet onder het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling.

Inbreuk

Alle inbreuken op wetgeving die op welzijnsvereniging Audio van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding.
Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt.

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.
De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles voor de klokkenluider. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Intern meldpunt voor de medewerkers

De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt. Het interne meldkanaal is enkel beschikbaar voor de medewerkers en wordt opgevolgd door de algemeen directeur.

Overeenkomstig het decreet kan de melding bij Audio op volgende wijze verlopen:

 • Schriftelijke melding via brief of mail
  Als je je melding per brief of mail wil versturen, dan richt je deze aan de algemeen directeur.
  Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren.
      Welzijnsvereniging Audio
      T.a.v. Ingrid Pensaert (algemeen directeur)
      Bischoffsheimslaan 1-8
      1000 Brussel
  De brief wordt niet geopend voor postbehandeling, maar wordt rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.
  Je kan een melding via mail sturen naar het mailadres ingrid.pensaert@audio-lokaal.be.
 • Telefonische melding
  Je kan ook een telefonische melding doen via 0477/68 41 96 (algemeen directeur).
 • Fysieke ontmoeting
  Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken. Als je ermee instemt, kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Heb je al een interne melding gedaan? Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kun je ook een melding maken bij Audit Vlaanderen.
Externe klokkenluiders, die geen medewerker van welzijnsvereniging Audio zijn, wenden zich rechtstreeks tot Audit Vlaanderen.

Je kan via Klokkenluiden bij de lokale besturen | Audit Vlaanderen meer informatie vinden over een melding bij Audit Vlaanderen.

Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

Audit Vlaanderen kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

 • de inbreuk van geringe betekenis is;
 • de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat.

Wat gebeurt er als je je melding aan een verkeerde persoon of de verkeerde instantie richt?

Je melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde personeelslid. De onbevoegde persoon of instantie brengt je hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Als Audit Vlaanderen vaststelt dat het niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt ze opnieuw contact op met je om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je je melding intern of extern hebt ingediend?

1. Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

 • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding;
 • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding; 
 • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

2. Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

 • binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
 • of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Meer informatie in de publicatie "Infofiche Intern Meldpunt
Klokkkenluidersregeling"