Audio bestaat uit meerdere beslissingsorganen, elk met hun eigen verantwoordelijkheid. De werking, samenstelling en bevoegdheden ervan staan beschreven in de Audio-statuten.

Algemene Vergadering (A.V.)

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de besturen die bij Audio zijn aangesloten. Ze vergadert minstens 1 keer per jaar. Ze verleent kwijting aan de bestuurders en beslist o.a. over de goedkeuring van het meerjarenplan en de vaststelling van de jaarrekening. De inbreng van elk bestuur is afhankelijk van het aantal uitgevoerde audits.

Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur bestaat uit de voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering, afgevaardigden (beleidsverantwoordelijken) van de vijf besturen die het grootste gewicht hebben in de A.V. Deze zes afgevaardigden hebben stemrecht. Daarnaast maken vijf leden van de stuurgroep eveneens deel uit van de Raad van Bestuur zonder stemrecht. De Raad treedt op namens Audio en staat o.a. in voor de beslissing inzake de toetreding van nieuwe deelgenoten, aanwerving van personeelsleden, strategische beslissingen enz.

Samenstelling van de Raad van Bestuur: de heer Pascal Ennaert (voorzitter - Brugge), mevrouw Pia Indigne (Mechelen), mevrouw Els Verwaeren (Dendermonde), mevrouw Kathleen Parthoens (Genk), de heer Luc De Meyer (Welzijnsband Meetjesland) en de heer Carl Hanssens (Sint-Niklaas).

Adviescommissies

De Raad van Bestuur kan binnen haar schoot adviescommissies oprichten, evt. aangevuld met externe deskundigen. In dit kader is de Stuurgroep opgericht. Deze bestaat uit vijf leden met een brede representativiteit. De stuurgroep is het klankbord voor de directeur Audio, en verleent advies over strategische materies en belangrijke evoluties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de geboden dienstverlening en over elke aangelegenheid waarover advies wordt gevraagd.