Audio is een professionele interne adviseur die enkel voor lokale besturen en eraan verbonden entiteiten werkt en volledig in mede-eigendom is van deze besturen.

In 2007 beslisten de OCMW's van de centrumsteden om samen een interne auditdienst uit te bouwen. In 2010 werd het proefproject gunstig geëvalueerd. Nu is Audio een Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur of welzijns-vereniging en staat open voor elk lokaal bestuur: steden, gemeenten, OCMW’s, zorgverenigingen, verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden.

Bij de oprichting keurden de deelnemende besturen de statuten goed van de nieuwe organisatie. Intussen werden de statuten aangepast aan de geldende regelgeving (o.a. decreet over het lokaal bestuur). Deze statuten regelen o.a. de bevoegdheden van de verschillende organen van de vereniging (algemene vergadering, raad van bestuur, stuurgroep, enz. … ), alsook de wijze van toetreden.

Intussen is Audio de interne audit van meer dan zeventig organisaties waaronder steden, gemeenten, OCMW’s, zorgverenigingen, hulpverleningszones, ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden en andere verzelfstandigde entiteiten. Meer informatie m.b.t. de leden.