Lokale besturen worden vandaag met belangrijke uitdagingen geconfronteerd. De interne en externe omgevingen veranderen voortdurend. Er dienen zich steeds nieuwe mogelijkheden en nieuwe bedreigingen aan. Het is een hele opdracht om uw organisatie op een sterke, efficiënte en effectieve manier uit te bouwen. Daartoe is een goede aansturing en een sterke opvolging nodig. 

We willen als partner meewerken aan de bewustmaking bij de lokale besturen en de lokale entiteiten van de meerwaarde van interne audit als essentieel deel van een goed beheer van de organisatie en als derde pijler van de drie verdedigingslijnen. Elk management heeft nood aan drie verdedigingslijnen om haar organisatie aan te sturen, de risico’s ervan te beheren, erover te rapporteren, ze te controleren en te ontwikkelen. Met een professionele en doelgerichte aanpak, wil Audio aantonen dat de voordelen van interne audit de kostprijs overstijgen.

Zekerheidsverstrekkende en raadgevende activiteit

Audio is een interne dienst ter ondersteuning van de organisatie. We verzorgen een zekerheidsverstrekkende en raadgevende activiteit m.b.t. volgende domeinen:

  • Het plannen en realiseren van een beleidsvisie en bijhorende doelstellingen
  • Het efficiënt en kostenbesparend werken
  • Het beschikken over sterke en betrouwbare financiële en beheersinformatie
  • Het beschermen van de activa en vermogen
  • Het voorkomen van fraude en onregelmatigheden
  • Het werken binnen het wettelijk kader en volgens de regels die u zichzelf stelt

Audio levert auditdiensten en aansluitend advies

Op basis van een objectieve en onafhankelijke analyse maken wij een foto van uw organisatie en geven onze professionele opinie. We brengen risico’s, opportuniteiten, sterke en verbeterpunten in kaart. (= ATTESTEREN) We geven aan waar en hoe u de werking kunt verbeteren. We bezorgen u concrete aanbevelingen en optimalisatievoorstellen. (= ADVISEREN)


Audio baseert zijn werking op de afspraken zoals vastgelegd in het Audio auditcharter en op de standaarden van het Institute of Internal Auditors voor wat betreft de uitvoering van de audit (IIA) (www.iiabel.be).