• Bel ons
  02 211 55 85

Audio

Audit en advies
voor lokale besturen
en lokale entiteiten

Organisatie

Audio is een professionele interne adviseur die enkel voor lokale besturen en eraan verbonden entiteiten werkt en volledig in mede-eigendom is van deze besturen.
In 2007 beslisten de OCMW's van de centrumsteden om samen een interne auditdienst uit te bouwen. In 2010 werd het proefproject gunstig geëvalueerd. Nu is Audio een Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur of welzijns-vereniging en staat open voor elk lokaal bestuur: steden, gemeenten, OCMW’s, zorgverenigingen, verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden.
Bij de oprichting keurden de deelnemende besturen de statuten goed van de nieuwe organisatie. Intussen werden de statuten aangepast aan de geldende regelgeving (o.a. decreet over het lokaal bestuur). Deze statuten regelen o.a. de bevoegdheden van de verschillende organen van de vereniging (algemene vergadering, raad van bestuur, stuurgroep, enz… ), alsook de wijze van toetreden. 
Intussen is Audio de interne audit van meer dan zeventig organisaties waaronder steden, gemeenten, OCMW’s, zorgverenigingen, hulpverleningszones, ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden en andere verzelfstandigde entiteiten. Meer informatie m.b.t. de leden vindt u hier.

Doel / Missie

Lokale besturen worden vandaag met belangrijke uitdagingen geconfronteerd. De interne en externe omgevingen veranderen voortdurend. Er dienen zich steeds nieuwe mogelijkheden en nieuwe bedreigingen aan. Het is een hele opdracht om uw organisatie op een sterke, efficiënte en effectieve manier uit te bouwen. Daartoe is een goede aansturing en een sterke opvolging nodig. 

We willen als partner meewerken aan de bewustmaking bij de lokale besturen en de lokale entiteiten van de meerwaarde van interne audit als essentieel deel van een goed beheer van de organisatie en als
derde pijler van de drie verdedigingslijnen. Elk management heeft nood aan drie verdedigingslijnen om haar organisatie aan te sturen, de risico’s ervan te beheren, erover te rapporteren, ze te controleren en te ontwikkelen. Met een professionele en doelgerichte aanpak, wil Audio aantonen dat de voordelen van interne audit de kostprijs overstijgen.

missie audio.jpg
 • Audio is een interne dienst ter ondersteuning van de organisatie. We verzorgen een zekerheidsverstrekkende en raadgevende activiteit m.b.t. volgende domeinen:
  • Het plannen en realiseren van een beleidsvisie en bijhorende doelstellingen
  • Het efficiënt en kostenbesparend werken
  • Het beschikken over sterke en betrouwbare financiële en beheersinformatie
  • Het beschermen van de activa en vermogen
  • Het voorkomen van fraude en onregelmatigheden
  • Het werken binnen het wettelijk kader en volgens de regels die u zichzelf stelt
 • Audio levert auditdiensten en aansluitend advies.

  Op basis van een objectieve en onafhankelijke analyse maken wij een foto van uw organisatie en geven onze professionele opinie. We brengen risico’s, opportuniteiten, sterke en verbeterpunten in kaart. (= ATTESTEREN) We geven aan waar en hoe u de werking kunt verbeteren. We bezorgen u concrete aanbevelingen en optimalisatievoorstellen. (= ADVISEREN)

Audio baseert zijn werking op de afspraken zoals vastgelegd in het Audio auditcharter en op de standaarden van het Institute of Internal Auditors voor wat betreft de uitvoering van de audit (IIA) (www.iiabel.be).

Leden

Audio verleent diensten aan 74 organisaties m.n.

 • 34 steden en gemeenten: Aalst, Aalter, Assenede, Brugge, Dendermonde, Diksmuide, Eeklo, Evergem, Genk, Hasselt, Hemiksem, Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren, Kaprijke, Kortrijk, Landen, Lievegem, Lokeren, Maldegem, Mechelen, Merelbeke, Moerebeke, Oostende, Roeselare, Ronse, Sint-Laureins, Sint-Niklaas, Tremelo, Turnhout, Vilvoorde, Wachtebeke, Zele, Zelzate, Zonnebeke
 • 34 openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW): Aalst, Aalter, Assenede, Brugge, Dendermonde, Diksmuide, Eeklo, Evergem, Genk, Gent, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kaprijke,  Kortrijk, Lievegem, Linkebeek, Lokeren, Mechelen, Merelbeke, Moerbeke, Oostende, Roeselare, Ronse, Sint-Laureins, Sint-Niklaas, Tremelo, Turnhout, Vilvoorde, Wachtebeke, Zele, Zelzate, Zonnebeke
 • 2 zorgverenigingen: Mintus en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk
 • 1 welzijnsvereniging: Welzijnszorg Kempen (en Welzijnsband Meetjesland: de leden van de Welzijnsband Meetjesland zijn opgenomen onder OCMW)
 • 1 ziekenhuis: AZ Sint-Jan Brugge
 • 2 hulpverleningszones: HVZ Oost en HVZ Rivierenland
map Vlaanderen met aantal organisaties 2021.png

Statutaire organen

Audio bestaat uit meerdere beslissingsorganen, elk met hun eigen verantwoordelijkheid. De werking, samenstelling en bevoegdheden ervan staan beschreven in de Audio-statuten.

Algemene Vergadering (A.V.)

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de besturen die bij Audio zijn aangesloten. Ze vergadert minstens 1x per jaar. Ze verleent kwijting aan de bestuurders en beslist over de toetreding van nieuwe besturen. De inbreng van elk bestuur is afhankelijk van het aantal uitgevoerde audits.

Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur bestaat uit de voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering, afgevaardigden (beleidsverantwoordelijken) van de vijf besturen die het grootste gewicht hebben in de A.V. Deze zes afgevaardigden hebben stemrecht. Daarnaast maken vijf leden van de stuurgroep eveneens deel uit van de Raad van Bestuur zonder stemrecht. De Raad treedt op namens Audio en staat o.a. in voor de goedkeuring van het meerjarenplan, aanwerving van personeelsleden, strategische beslissingen enz.

Samenstelling van de Raad van Bestuur: mevrouw Ria Grondelaers (voorzitter - Genk), mevrouw Mieke Bouve (Gent), de heer Luc De Meyer (Aalter - Welzijnsband Meetjesland), de heer Frank Dewael (Hasselt), de heer Pascal Ennaert (Brugge) en de heer Carl Hanssens (Sint-Niklaas).

Adviescommissies

De Raad van Bestuur kan binnen haar schoot adviescommissies oprichten, evt. aangevuld met externe deskundigen. In dit kader is de Stuurgroep opgericht. Deze bestaat uit vijf leden met een brede representativiteit. De stuurgroep is het klankbord voor de directeur Audio, en verleent advies over strategische materies en belangrijke evoluties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de geboden dienstverlening en over elke aangelegenheid waarover advies wordt gevraagd.

.

Medewerkers

Het team Audio bestaat uit zes medewerkers met sterke opleiding en ervaring in o.a. financiën, management, strategie, kwaliteit, verzekeringen, lokale besturen en uiteraard beheerscontrole en audit.
Audio beschikt tevens over een netwerk van zelfstandige experten.

  
  
  
  
  
  
Info
  
  
Directeur Audioluc.nouwen@audio-lokaal.be02 211 56 320472 500 180
http://www.audio-lokaal.be/_catalogs/masterpage/Audio/img/Luc Nouwen.jpg
  
Procesbeheerder / auditorbart.depauw@audio-lokaal.be02 211 55 850471 43 77 93A1 graduaat boekhouden – informatica
Bart De Pauw
  
Senior auditordimitri.keereman@audio-lokaal.be02 211 55 850473 54 67 10Master handelswetenschappen

​Master na master overheidsmanagement

Dimitri Keereman
  
Senior auditorroger.vissers@audio-lokaal.be02 211 55 850495 16 40 39 Master Toegepaste Economische Wetenschappen
Roger Vissers
  
Senior auditormartijn.wauters@audio-lokaal.be02 211 55 850494 48 52 33Licentiaat in de communicatiewetenschappen
Martijn Wauters
  
Senior auditorineke.demoey@audio-lokaal.be02 211 55 85 0492 64 06 25Master Economie

​Certified Internal Auditor (CIA)

Certified Information Systems Auditor (CISA)

  
http://www.audio-lokaal.be/PublishingImages/Pages/home/Ingrid%20Pensaert%20website%20afm%20100.jpg

Audio - audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten - Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be

Privacyverklaring

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur

Sign In