• Bel ons
  02 211 55 85

Audio

Audit en advies
voor lokale besturen
en lokale entiteiten

​​​​​​​​Audit of advies?

Audio levert auditdiensten en aansluitend advies.

Audio maakt een onafhankelijke, objectieve evaluatie van uw praktijk. Telkens brengen we de sterke punten en verbeterpunten in kaart en geven we een globale evaluatie per proces, dienst…

Audio adviseert tevens hoe uw werking te optimaliseren. We wijzen op de mogelijkheden en de risico’s en geven aan hoe u vooruit kan. We doen dit aan de hand van concrete aanbevelingen en verbetervoorstellen voor zowel de risico’s als de opportuniteiten. Hierbij maken we gebruik van onze eigen inzichten en van de kennis en de goede praktijken die we bij onze leden ontdekken, door technieken als “lean management” en BPR toe te passen en het bewustzijn en de bereidheid bij uw medewerkers te verhogen.

Maar… u doet het! Audio heeft immers geen operationele bevoegdheid.

Werkwijze van Audio?

Tijdens en ter voorbereiding van een audit doorlopen we standaard volgende stappen:

Van voorstel tot planning van de audit (jaarlijks)

► Audio formuleert een voorstel voor de auditplanning voor een periode van drie jaar op basis van een risico-analyse (uitgevoerd door Audio, het lid of bv. Agentschap Audit Vlaanderen).
► Het lid (management / auditcomité) bespreekt het voorstel en bevestigt de planning of formuleert een duidelijke motivatie bij een afwijking van het voorstel van Audio.

Opstart van een concrete audit

► Audio stemt af met het lid inzake doelstellingen van de audit en vraagt kerngetallen en relevante informatie op.
► Audio doet het nodige voorbereidings- en evt. studiewerk en maakt een werkprogramma op.
► Audio bezorgt het management van het lid een voorstel via een basisnota met doel, aanpak, essentiële vragen en budget van de audit.
► Het management van het lid bespreekt het voorstel en formuleert feedback.
► Audio past de basisnota evt. aan en bezorgt de gevalideerde basisnota aan de voorzitter van het auditcomité.
► Audio en het lid maken afspraken inzake concrete timing van de audit.
► De verantwoordelijken binnen het bestuur bezorgen Audio de benodigde informatie teneinde de audit efficiënt te kunnen laten verlopen.

Het onderzoek ter plaatse

► Startvergadering
Eerste bezoek aan bestuur: voorstelling van Audio, toelichting opdracht, werkwijze, vragen en antwoorden
Bij alle audits: toelichting doelstelling audit, praktische afspraken en timing, overmaken relevante informatie/documenten, vraag & antwoord
Op de startvergadering nodigen we de belangrijkste geauditeerden en de voorzitter van het auditcomité uit.
► Audio voert het onderzoekswerk op basis van het werkdossier d.m.v. documentenonderzoek, bevragingen en evt. controles
► Audio werkt ter plaatse reeds grotendeels het tussentijds verslag uit.
► Korte debriefing aan algemeen directeur en evt. belangrijkste betrokkenen

Het ontwerpverslag

► Het ontwerpverslag is een werkdocument voor het management met de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen van de audit.
► Het bestaat uit een managementsamenvatting, een deel met toelichting bij de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen en een bijlage met een opvolgingstabel voor de aanbevelingen.
► Audio bezorgt het ontwerpverslag binnen de twee weken na de debriefing (laatste dag van de auditwerkzaamheden).

Slotvergadering

► Op deze werkvergadering brengt Audio de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen naar voor. Tevens trachten we samen met de verantwoordelijken een eerste aanzet te maken voor een actieplan.
► Het management valideert de bevindingen en aanbevelingen.
► De slotvergadering vindt plaats binnen de twee weken na verzending van het ontwerpverslag.

Het formeel verslag

► Audio bezorgt het verslag binnen de twee weken na bespreking op de slotvergadering aan het management en de leden van het auditcomité.
► Het verslag bevat de gevalideerde bevindingen en aanbevelingen.

Bespreking bevindingen op auditcomité en opmaak actieplan door management

► Het auditcomité bespreekt de bevindingen n.a.v. de audit.
► Het management van het lid bezorgt Audio (bij voorkeur) binnen de maand na ontvangst van verslag een antwoord op de aanbevelingen aan de hand van de opvolgingstabel.
► Het lid geeft een antwoord op onderstaande vragen aan de hand van de opvolgingstabel
1. Gaan de verantwoordelijken akkoord met de vaststellingen?
2. Welk belang kent het bestuur toe aan de aanbevelingen?
3. Welk actieplan koppelt het lid aan de aanbevelingen (wie-wat-wanneer)?

Opvolgaudit

► Na een bepaalde periode (timing afhankelijk van aard en hoeveelheid aanbevelingen) voorzien we een opvolgaudit voor de uitgevoerde audit. De voorgestelde timing nemen we op in het verslag.
► Bij een opvolgaudit maken we kort een stand van zaken op bij de eerder uitgevoerde audit. Na een passende periode om de verbeteracties te realiseren, gaat Audio na of de verbeteracties (en de mate waarin ze gerealiseerd zijn) geleid hebben tot effectieve verandering, zoals bedoeld (verhoogde efficiëntie, verlaagd risico enz.).
► Het opvolgen van de audits is een vereiste van het Instituut van de Interne Auditors en ook Agentschap Audit Vlaanderen dringt hier sterk op aan.
► De kost voor de opvolgaudit is opgenomen in het initiële budget van de audit.

Bespreking resultaten opvolgaudit op het auditcomité

► Audio bespreekt de resultaten van de opvolgaudit (voortgang en realisatie van de verbeteracties) op het eerstvolgend auditcomité.
► Indien relevant bespreekt Audio tevens de voortgang van de verbeteracties n.a.v. eerdere audits, de auditplanning, de rapportering m.b.t. organisatiebeheersing aan de Raad en evt. andere nuttige zaken.

Auditcatalogus

De auditcatalogus biedt een overzicht van diverse opdrachten door Audio uitgevoerd. Sinds de oprichting heeft Audio reeds meer dan 500 opdrachten uitgevoerd bij zijn leden.

Bij elke opdracht stemmen de opdrachtgever, het lokaal bestuur, en Audio af over de doelen. Oriënterend daarbij zijn de langetermijnplanning en de jaarplanning van de audits, aangevuld met recente indicatoren.

Voor elke opdracht bezorgt Audio een basisnota aan het betrokken bestuur. Daarin beschrijft Audio de opdracht met de doelstellingen en zaken die buiten het onderzoek vallen. Voor elke doelstelling werkt Audio de essentiële vragen uit die tijdens de audit zullen beoordeeld worden, zodat de audit op een professionele basis verloopt en leidt tot relevante en representatieve conclusies en verbetervoorstellen. De basisnota bevat ook andere informatie over de aanpak, de kostprijs van de audit en dgl.

Elk jaar voert Audio een reeks nieuwe opdrachten uit, audits die nog niet eerder aan bod kwamen. Het is eigen aan een auditorganisatie dat ze telkens in wisselende omstandigheden ingezet wordt. Daartoe ontwikkelt ze ook de vereiste kennis en kunde.

Besturen doen in toenemende mate beroep op Audio om naast de evaluatie van een dienst of proces ook zeer concrete voorstellen te krijgen m.b.t. verbetertrajecten, of om hier tijdens het traject ook een zekere ondersteuning te krijgen. Audio neemt deze uitdagingen op, zonder zijn kernactiviteit uit het oog te verliezen en binnen de normen van het beroep.

Onder druk van de steeds sneller evoluerende externe omgeving doen organisaties in toenemende mate beroep op auditoren om advies te krijgen m.b.t. projecten, toekomstige structuren, systemen, gewijzigde dienstverlening, zo ook bij Audio. Audio levert in dit kader diensten m.b.t. de toenemende samenwerking, inkanteling en/of integratie tussen OCMW en stad of gemeente. Ook voor de verzelfstandigde entiteiten kijkt men naar Audio, alsook voor de lokale en regionale samenwerkings-verbanden. Lees meer over de bijdrage van Audio aan de versterkte lokale en intergemeentelijke samenwerking…

Lokale besturen deden reeds beroep op Audio voor de uitvoering van volgende opdrachten:

  
AuditContent
  
collapse AuditType : 1. Algemene processen ‎(23)
  

​De doelstelling van deze audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle van de boekhoudkundig-financiële activiteiten verbonden met de inkomende facturen en kosten, de betalingen, de uitgaande transacties en de geldontvangsten.

Meer concreet biedt deze interne audit een antwoord op de volgende doelstellingen:

 1. Kwantificering van de relatieve tijden die de betrokken medewerkers besteden aan de vier bovenstaande processen. In kaart brengen van de aantallen van de betreffende transacties per type transacties. In kaart brengen van de effectieve personeels-beschikbaarheid.
 2. Evaluatie van de sterkte van de administratieve organisatie betreffende de creatie, opmaak, registratie en opvolging van de vorderingen. Het betreft hier het traject vanaf “facturatie” in de diverse diensten via de registraties in de boekhouding t.e.m. de ontvangsten op de bankrekening.
 3. Evaluatie van de sterkte van de administratieve organisatie betreffende de registratie en de afwerking van de schulden. Het betreft hier het traject vanaf de gecreëerde bestelbon, de vaststelling van een schuld en ontvangen facturen via de registraties in de boekhouding t.e.m. de betalingen aan de leveranciers en andere rechthebbenden.

Daarnaast kan Audio het risicobeheer binnen de financiële processen evalueren, met bijzondere aandacht voor een correcte autorisatie, fouten- en fraudepreventie en voor de boekhoudkundige registratie en rapportering.

Het BBC-kader en de budgetteringscyclus kunnen het onderwerp vormen van een afzonderlijke audit. Daarbij kan ook het budgetbeheer, de budgetbewaking in de uitgaven- en de inkomstencyclus naar voor komen.

1. Algemene processen
  

De doelstelling van deze audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle van het uitgaand facturatieproces en het debiteurenbeheer binnen het bestuur. Het gaat hier om een aspect van de werking dat verschillende risico’s omvat, voornamelijk op financieel vlak. Audio evalueert de correcte en volledige registratie van de vorderingen, retributies, belastingen, terugvorderingen sociale dienst, huurgelden enz. het beheer en de invordering ervan alsook de financiële en boekhoudkundige verwerking en rapportering.

De aanbevelingen kunnen leiden tot belangrijke terugverdieneffecten. Immers een efficiënte en effectieve procedure (en praktijk) van invordering verkleint de kans op een financieel verlies en verstevigt de cash flow situatie.

Binnen OCMW’s hechten we veel belang aan het vaak complex en tijdsintensieve debiteurenbeheer van cliënteel van de sociale dienst (recuperatie van terugvorderbare steun en terugvorderen van derden indien subrogatie in geval van het uitbetalen van voorschotten).

Het is mogelijk om een interne audit uit te voeren van elk aspect afzonderlijk, namelijk het uitgaand facturatieproces en het debiteurenbeheer.

Audio heeft ruime ervaring in dit domein bij OCMW’s en heeft tevens interne audits uitgevoerd inzake het innen van belastingen en retributies in steden en gemeenten.

1. Algemene processen
  

​Bij de audit van het risicobeheer van de financiële stromen kunnen o.a. volgende componenten aan bod komen: betalingsverkeer, de kasstromen, leningen of kredieten, beleggingen en het globaal beheer van de financiële middelen (thesauriebeheer).

Audio brengt de risico’s en het risicobeheer in kaart (kredietrisico’s, renterisico’s, externe risico’s, tegenpartijrisico, risico’s van niet afdoend werkende interne processen of van menselijk gedrag…). Het gaat om een domein dat de goede werking of zelfs het voortbestaan van het bestuur kan bedreigen. Een sterker risicomanagement en financieel beheer draagt bij tot een meer inzichtelijk, beter beheersbaar en meetbaar maken van risico’s in relatie tot de activiteit. Daardoor kunnen beslissingen meer overwogen en transparant genomen worden en kan correcter opgetreden worden in geval van evt. crisissituaties. De audit kan leiden tot hogere financiële inkomsten of lagere financiële kosten, alsook tot duidelijkere rapportering aan management en beleid over de financiële activa en passiva.

1. Algemene processen
  

​Het beheer van baar geld is een risicovol en duur proces. De audit kasbeheer past in het decretale kader van de onaangekondigde kascontroles. Naast het uitvoeren van controles analyseert Audio tevens de kasbehandelingen en de boekhoudkundige verwerking. De aansluiting met de boekhoudkundige registraties en met de rapportering vormen tevens onderwerp van de audit. Uit de audit kunnen verbetervoorstellen naar voor komen over een efficiënter kasbeheer bv. door (sterkere) automatisatie van beheer en boekhoudkundige verwerking.

1. Algemene processen
  

Het accent van deze audit ligt op de analyse en evaluatie van het budgetteringsproces, één van de kernprocessen in elke organisatie. Deze audit omvat de budgetopmaak, de budgetopvolging en de uitvoering van het budgethouderschap. Met BBC is de aanpak op diverse punten grondig veranderd.

De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de wijze waarop het bestuur het budgetteringsproces aanstuurt, meer bepaald naar de methodiek die het bestuur aanwendt bij de budgetopmaak, de opvolging en de bijsturing ervan. Uit de audit komen doorgaans een belangrijk aantal optimalisatiemogelijkheden naar voor.

1. Algemene processen
  

​De audit IT- en informatieveiligheid heeft als doel de besturen te helpen een zicht te krijgen op de actuele toestand van de veiligheid van hun informatiebeheer. Audio beoogt samen met het bestuur sterke en verbeterpunten te detecteren in zowel de technische implementatie als in het beleid van informatieveiligheid. Dit stelt het bestuur beter in staat het informatieveiligheidsbeleid te conformeren aan de vereisten van de KSZ en de zgn. “Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de kruispuntbank van de sociale zekerheid en bij de integratie OCMW – gemeente”. De audit leidt tot een planning voor verbeteringen van het beveiligingsproces, op basis van concrete aanbevelingen. De audit IT- en informatieveiligheid bestaat uit volgende componenten: beveiliging van de organisatie, awareness van het personeel, technische beveiliging, toegangscontrole en visie m.b.t. informatiebeveiliging.

1. Algemene processen
  

​Deze audit biedt een antwoord op volgende doelstellingen: zijn alle risico’s gekend en regelmatig herzien op wijzigingen en worden zij op voldoende wijze gewaardeerd en adequaat verzekerd? Gebeurt de opvolging van de schadegevallen volledig en gelijkvormig, vertrekkend van dezelfde principes, zodat men niet tot grote risico’s of risicoafdekking komt in één domein en tot kleinere in andere domeinen? Is er voldoende controle op de aangerekende premies en alle financiële aspecten van de verzekeringsportefeuille door de verantwoordelijken? Is er een duidelijke, eenvoudige en periodieke interne communicatie naar alle betrokkenen met betrekking tot de verzekeringen, zodat de polis maximaal benut wordt? Kunnen wijzigingen aan de bestaande werking resulteren in tijd- en kostenbesparingen en in een verhoogde beheerszekerheid? Audio biedt interessante informatie (benchmarkinfo) m.b.t. specifieke indicatoren bij andere besturen (dit op een anonieme basis).

Als gevolg van de audit hebben een reeks besturen de verzekeringskost kunnen beperken.

1. Algemene processen
  

Aansluitend bij deze audit kan Audio een model aanreiken om op een zeer concrete basis de risico’s in kaart te brengen en te evalueren, zodat het bestuur de garantie heeft dat de effectief verzekerde materie overeenkomt met de beoogde te verzekeren materie en voor de juiste waarde. Audio kan de organisatie assisteren in de opmaak van een gedetailleerde risicomatrix die alle mogelijke risico’s in kaart brengt en de waarden en onderliggende berekeningswijze vastlegt. Voor elke van deze risico’s wordt ook gekeken naar preventieve acties die de eventuele schade kunnen inperken.

Deze matrix ondersteunt de keuze van de verzekeringspolis zowel op inhoud als op de te verzekeren waarde en vrijstelling. Op die manier behoedt deze kennis het bestuur o.a. voor onverwachte grote financiële schadegevallen .

1. Algemene processen
  

​De audit kan bestaan uit twee delen.

De doelstelling van deel een is een evaluatie te maken van de interne controle in het proces van het loon-en weddebeheer (de eerder harde HR processen). Audio gaat na of de (juiste) lonen en wedden tijdig en correct betaald worden. M.a.w. is het risico op fouten en onregelmatigheden in dit domein voldoende afgedekt. Daarbij gaat de focus naar de juistheid van de loon- en weddeberekeningen, de betalingen en de boekhoudkundige verwerking ervan. Audio maakt vanuit deze focus op de loon- en weddeberekening een analyse en evaluatie van het verwerkingsproces vanaf de indiensttreding, de creatie van het fysieke en elektronische personeelsdossier, de loonvoorbereiding en -uitbetaling tot en met de uitdiensttreding. Op basis hiervan formuleren we aanbevelingen om het bestuur concreet op weg te helpen de interne controle waar nodig tot een voldoende niveau te versterken.

Het tweede luik behelst de HRM processen (selectieproces, vorming training en opleiding, coachen, functioneren en evalueren, welzijn op het werk,…) en de aansturing en de werking van de personeelsdienst zelf. We brengen in kaart hoe vanuit de missie van het bestuur de strategie binnen de personeelsdienst vorm krijgt, hoe de planning gebeurt, hoe het bestuur vanuit die strategie zorgt voor de aansturing en omkadering van de medewerkers, hoe het bestuur de middelen beheert om tot de vooropgestelde resultaten te komen en hoe deze resultaten binnen het de organisatie gemeten worden. Op basis van een analyse van de bestaande situatie formuleert Audio concrete aanbevelingen om de werking te optimaliseren.

In het kader van de versterkte samenwerking tussen OCMW en stad of gemeente kan Audio eveneens ingeschakeld worden.

1. Algemene processen
  

​Audio kan zowel het aankoopproces van de exploitatie-uitgaven als van de investeringen evalueren. Hiertoe onderzoekt Audio het volledig verwerkingsproces vanaf de aanvraag tot en met de betaling.

De interne audit biedt een antwoord op de volgende doelstellingen:

 1. Is het aankoopproces en de werking van de aankoopdienst effectief uitgebouwd zodat er garanties zijn dat de aankopen kaderen binnen de beleidsvisie en een goed beheer?
 2. Leeft het bestuur de wetgeving overheidsopdrachten na en beschikt het over een (uitgeschreven) aankoopprocedure op maat?
 3. Gebeuren de aankopen op een efficiënte basis en is het aankoopproces “lean” uitgebouwd, zodat de werking van de aankoopdienst economisch en efficiënt is?
 4. Is het aankoopproces veilig uitgebouwd, met de nodige controlepunten en functiescheiding?
1. Algemene processen
  

​De doelstelling van de audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle van het voorraadbeheer en de niet-courante uitstroom binnen het bestuur. Tevens formuleert Audio aanbevelingen voor een verdere optimalisatie. De aankoop-procedure maakt in principe geen deel uit van de audit, zie 7 supra, maar kan er uiteraard mee in opgenomen worden. Het geauditeerde proces start bij het fysieke beheer, dus bij het voorraadbeheer, vanaf het moment dat het bestuur de goederen in ontvangst neemt. De wijze van beheer, mate van automatisatie en aanwezigheid van controlepunten bepalen o.a. de mate waarin efficiëntieverbeteringen mogelijk zijn.

1. Algemene processen
  

Onder digitalisering verstaan we het gebruiken van elektronische data in de processtromen van een organisatie. De afgelopen jaren hebben besturen hier in toenemende mate en op diverse wijzen op geïnvesteerd. De doelstelling van deze audit is om te onderzoeken waar de belangrijkste mogelijkheden voor optimalisatie liggen, die tot een directe meerwaarde voor het bestuur kunnen leiden.​

1. Algemene processen
  

​De doelstelling van de audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle in het werven en het beheren van inkomende subsidies. Tevens ontvangt u  aanbevelingen om  de interne controle tot een voldoende niveau te versterken.

De interne audit biedt een antwoord op volgende doelstellingen: heeft het bestuur een strategie en is deze sturend voor de aanpak m.b.t. subsidies? Is er een structurele en adequate opvolging van subsidies? Is de samenwerking tussen de verschillende diensten effectief en zijn de samenwerkingsverbanden met partners of andere overheden (de stad, gemeente of OCMW) afdoende sterk, zodat men zoveel mogelijk de subsidiekanalen benut die men kent? Is het subsidiebeheer efficiënt georganiseerd? Is er een goed kennisbeheer, zodat het bestuur niet al te sterk afhangt van één medewerker? Is er een voldoende sterke managementrapportering en –sturing? 

De focus ligt op het interne beheer vanaf de toekenning van de subsidie tot en met de uitbetaling. Dit is een belangrijk en risicovol proces. Het gebeurt regelmatig dat subsidies niet (deels) betaald worden of dat ze (deels) teruggevorderd worden, omdat de organisatie de gestelde voorwaarden of afspraken niet naleeft. Het opsporen van interessante subsidiebronnen vormt geen uitdrukkelijk onderdeel van deze audit, zijdelings informeert Audio het bestuur over een aantal subsidiemogelijkheden.

1. Algemene processen
  

​Het besluitvormingsproces binnen een bestuur doorloopt verschillende fasen. De doelstelling van de audit is om de efficiëntie en de effectiviteit van de informatiedoorstroming in de verschillende fasen te beoordelen.

1. Hoe verloopt het besluitvormingsproces (welke stappen, wie is erbij betrokken)? Zijn er optimalisatiemogelijkheden?

2. Welke aspecten van het besluitvormingsproces zijn reeds gedigitaliseerd? Welke kunnen verder gedigitaliseerd worden? Hoe kan de verwerking verder geïntegreerd of geautomatiseerd worden, hoe kan het bestuur op een andere manier de efficiëntie verhogen?

3. Waarborgt het systeem dat de besproken thema’s op de raad en bijzondere comités  aansluiten bij de rol van deze organen?

4. Verloopt de informatiedoorstroming naar het MAT efficiënt en effectief?

5. Wat zijn mogelijke verbeterpunten op het vlak van interne communicatie?

1. Algemene processen
  

​Noteer dat bij de in dit document vermelde andere thema-audits vaak ook een evaluatie gebeurt van de bij het proces meest betrokken dienst. Zonder twijfel is er bv. zeker een overlap bij de audit personeelsdienst en de audit personeelsbeheer. Uiteraard bewaakt Audio bij de concrete uitvoering dat niet tweemaal hetzelfde werk gebeurt.   De doelstelling van de audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle van de betreffende dienst. Tevens krijgt het bestuur aanbevelingen voor een verdere optimalisatie.   Elke entiteit van een organisatie, die voldoende kritische massa – risico omvat zal of kan vroeg of laat het onderwerp vormen van een audit.   In het kader van de toenemende samenwerking tussen gemeente of stad enerzijds en OCMW anderzijds kan het aspect efficiëntie en effectiviteit in het samenwerkings- of integratietraject tussen stad of gemeente en OCMW eveneens deel uitmaken van deze audit. We verwijzen naar de specifieke toelichting bij de ondersteuningsopdracht inzake integratie op pagina 16.

1. Algemene processen
  

​Deze audit evalueert in welke mate het beheer van de gebouwen, gebruikt door het bestuur,  professioneel en economisch is. Een evaluatie van de onderhoud-, herstellings- en aanpassingsplannen in relatie tot de doelstellingen die het bestuur (al dan niet) vooropstelt, levert mogelijke verbeteracties, besparingsmogelijkheden en verbeterde opvolgings-methoden op. Deze gaan van een juiste beslissing inzake uitbesteden of zelf uitvoeren, over

het degelijk plannen van de nodige onderhoudswerken (preventie- versus incidentkost), over het energiezuinig en duurzaam investeren bij aanpassingen of nieuwbouw.

De efficiëntie van de werking van de betrokken diensten, evenals de kwaliteit van de rapportering naar MAT en bestuur worden grondig bekeken, ook in het licht van de creatie van een meer  anticiperende dan remediërende werking. 

1. Algemene processen
  

​De doelstelling van deze audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle van het energiebeheer. Daarbij gaat het om het energiebeheer van bij de aankoop tot en met het verbruik en de betaling. 

De interne audit zal een antwoord bieden op volgende doelstellingen: Hebben de verantwoordelijken doelstellingen bepaald en volgen ze deze adequaat op? Benutten de verantwoordelijken de aanwezige informatie voldoende om het energiebeheer te beheersen? Is de werking afdoende efficiënt uitgebouwd en zijn er opportuniteiten om de werking te optimaliseren (evaluatie van kosten en  inkomsten, van grote verbruikers, tijdsbesparing verwerking, samenwerkingsopportuniteiten, efficiëntere taakverdeling…).  

In het bijzonder zal Audio nagaan of de informatie waarover de betrokken diensten beschikken adequaat benut wordt om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Zo komen we vanuit dit oogpunt tot een evaluatie van het rationeel energiebeheer . Daarbij gaat Audio ook na of het bestuur de nodige maatregelen neemt inzake energiebeheer/beperking, vanuit de centrale aansturing inzake verlichting, verwarming, water, elektriciteit… 

Vertrekkend van bovenstaande aflijning gaat Audio na wat de sterke punten zijn, welke opportuniteiten tot verbetering zich aandienen inzake het energiebeheer van het patrimonium. 

1. Algemene processen
  

​We maken een evaluatie van de sterkte van de interne controle van de poetsdienst en formuleren verbetervoorstellen. 

De interne audit biedt een antwoord op volgende drie doelstellingen: 

- Heeft het bestuur een strategie en is deze sturend voor de aanpak m.b.t. de poetsdiensten? 

- Is er een structurele en adequate opvolging van de poetsactiviteit? 

- Werkt de poetsdienst effectief en efficiënt?

De focus ligt op het interne beheer vanaf de behoeftebepaling tot en met de planning, uitvoering en kwaliteitsbeoordeling. De audit focust op de poetsactiviteiten in de belangrijkste gebouwen. Uit de audit blijkt dat door het bepalen van verwachte kwaliteitsniveaus per locatie, gekoppeld aan een sterkere sturing veel besturen ernstig kunnen besparen op deze activiteit, zonder op de bestaande standaard in te boeten, soms zelfs bij een hogere poetskwaliteit.

In functie van de weerhouden doelstellingen maken we (deels) gebruik van de expertise van een externe partner.

1. Algemene processen
  

​Klanten verwachten in toenemende mate excellente, toegankelijke diensten van bedrijven, ook van overheden en non-profitorganisaties. Klant- of burgergerichtheid is een noodzaak vanuit de opdracht van het bestuur, dat het perspectief van de klant-burger in de dienstverlening steeds meer dient te integreren. Om dit te bereiken is o.a. aandacht nodig voor een optimale (elektronische en fysieke) loketintegratie- en inbedding, effectieve communicatie via de traditionele en via de nieuwe media, proactief handelen en structurele aandacht voor de klantenparticipatie. 

Efficiëntie en andere vereisten voor het bestuur noodzaken dan tot een processturing die hier adequaat op inspeelt en daarbij ook voldoende rekening houdt met de (andere) beleids-prioriteiten.

Audio formuleert verbetervoorstellen die het bestuur toelaten om tot een sterkere klantgerichte dienstverlening te komen.

1. Algemene processen
  

​De doelstelling van deze audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle van de keuken- en de maaltijdendistributieactiviteit.  Gezien de vaak omvangrijke kost van de keukenactiviteit is het belangrijk om over voldoende informatie te beschikken om in de juiste sturing te voorzien. Audio zal de globale werking van de keuken, de distributie en de sterkte van de ingebouwde controletechnieken doorlichten. Aspecten die hierbij o.a. aan bod komen zijn de strategie en de afstemming van het aanbod op de verwachtingen van het cliënteel, de aankooppolitiek en -procedures, de productie- en distributieplanning (machines, personeel, grondstoffen), de opvolging van de kostprijzen (waaronder afval- en overschottenbeheersing) en de beschikbaarheid van managementinformatie. We zullen de effectiviteit evalueren en mogelijke efficiëntieverbeteringen inventariseren.

1. Algemene processen
  

​Gezien zowel gemeenten, steden als OCMW de dienstverlening van de opvang van kinderen organiseren, nemen we dit op als algemeen proces. 

De doelstelling is een evaluatie te maken van de mate waarin de structuur en de werking is aangepast om de doelstellingen effectief en efficiënt te realiseren. De interne audit zal een antwoord bieden op volgende doelstellingen inzake de werking van de organisatie:

1. Zijn de doelstellingen van het dienstverleningsaanbod duidelijk en concreet en zijn de doelstellingen voldoende vertaald naar  concrete actieplannen met tijdsindicaties, toewijzing van verantwoordelijken en middelen en met duidelijke en meetbare indicatoren ?

2. Zijn de kinderopvangdiensten adequaat georganiseerd om de opdrachten continu en kwaliteitsvol te leveren (structuren, processen, bevoegdheden, bestel- en aankoopprocessen…)? 

3. Is voorzien in de nodige management- en beleidsrapportering en boekhoudkundige registratie en opvolging die toelaat de financiële resultaten en de realisatie van de actieplannen op te volgen? 

4. Is de werking efficiënt (productieve tijdsbesteding, takenpakketten van medewerkers, afdoende opleiding en bijsturing van personeel, aangepast materiaal en werkwijzen,… )?

1. Algemene processen
  

​Om allerhande redenen is er een tendens om activiteiten te verzelfstandigen. Daarnaast neemt de nood aan subcontracting, samenwerking onder diverse vormen sterk en snel toe. Het is aan de besturen een adequaat kader voor deze entiteiten en activiteiten te creëren en om de activiteiten voldoende op te volgen.  Audio brengt risico’s en opportuniteiten die gepaard gaan bij de verzelfstandiging van diensten/entiteiten in kaart en gaat ook na of het bestuur, dat ultiem verantwoordelijk blijft, nog voldoende zicht heeft op de kernindicatoren.

1. Algemene processen
  

​Het doel van deze audit is een evaluatie te maken van de instrumenten die de organisatie inzet en de maatregelen die ze neemt om te komen tot een efficiënte werking en om aanbevelingen te formuleren die leiden tot een optimalisatie van de werking vanuit efficiëntie-oogpunt. We definiëren efficiëntie hier in de ruime zin. We kijken niet enkel naar de relatie tussen input en output (traditionele definitie van efficiëntie), maar ook naar zuinigheid (beperking van de uitgaven), kosteneffectiviteit (relatie tussen input en effect) en het verhogen van de inkomsten. Volgens deze aflijning heeft efficiëntie betrekking op de inkomsten, de uitgaven, de dienstverlening en haar effecten. Een efficiënte organisatie weet de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verlagen, bij voorkeur zonder dat dit een groot negatief effect heeft op de dienstverlening. 

1. Algemene processen
collapse AuditType : 2. Stad- of gemeente gerelateerde processen ‎(3)
  

​De doelstelling van de audit is om te evalueren of de verschillende vrijetijdsdiensten maatregelen nemen om een continue en kwaliteitsvolle dienstverlening te organiseren en hun tijd inzetten volgens de missie en visie van het bestuur. 

We evalueren of de diensten administratief-organisatorisch voldoende sterk zijn georganiseerd om de doelstellingen te kunnen realiseren (bv. procedures en gehanteerde werkwijzen). Daarnaast zullen we ook de belangrijkste ingezette middelen evalueren (softwarepakketten, logistieke ondersteuning, evaluatie gebruik van gelden, materieel en ruimte…). We zullen nagaan of de diensten de uitvoering van de dienstverlening meten en kwaliteitsvolle rapporten creëren om de effectiviteit en de efficiëntie van de dienstverlening op te volgen. Ten slotte lichten we door of de diensten voldoende beheersmaatregelen nemen om fraude en misbruik van zowel personeel als klanten/burgers tegen te gaan. 

2. Stad- of gemeente gerelateerde processen
  

​De eerste doelstelling van deze audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de organisatiestructuur van de technische dienst. Wij evalueren of de functionele opdelingen, taakverdelingen en specialisaties en de aangegeven verantwoordelijkheden een voldoende sterke werking en opvolging van de technische diensten mogelijk kunnen maken. In dit verband zijn het eigenaarschap, de verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording over de werking, de horizontale en verticale coördinatie en communicatie, de span of control en de competentie op de verschillende niveaus factoren die Audio zal evalueren. Wij evalueren eveneens of de activiteiten van de technische dienst transparant zijn. Wij evalueren of de verantwoordelijken op de diverse echelons al de verschillende activiteiten op een voldoende efficiënte mate en uniforme wijze kunnen managen of consolideren, dan wel of bepaalde activiteiten of processen ongecontroleerd (ondoelmatig, inefficiënt, niet volgens de procedures, met risico op materieel of financieel verlies of hoger fouten- of fraude risico… ) kunnen verlopen wegens een onaangepaste organisatiestructuur.  

De tweede doelstelling van deze audit is een evaluatie te maken van de sterkte van de operationele en de financiële werking. Dit is een verdieping van de eerste doelstelling, waarbij o.a. bijzondere aandacht gaat naar de beheerscyclus. In dit verband zijn de mate van eigenaarschap van, de verantwoordelijkheid over, het “managen” (plannen, organiseren, dirigeren, opvolgen, bijsturen…) van de activiteiten op de verschillende niveaus elementen die Audio zal evalueren. Wij beoordelen aan de hand van steekproeven en andere analyses of de interne controle voldoende sterk is om de terechtheid van de uitgaande betalingen (investeringen, materialen, lonen en wedden) en de volledigheid van de inkomende gelden (facturaties, huuropbrengsten ...) te verzekeren. Wij beoordelen tevens of de operationele werking effectief en efficiënt is. In dit kader zijn opdrachtencaptering, prioriteitsbepalingen, het verzekeren van de bewaring, het geven en opvolgen van opdrachten en bijsturing rekening houdend met de kwaliteitsbeoordeling en de “klantenbeoordeling en -tevredenheid” belangrijk. 

De derde doelstelling betreft de evaluatie van de uitbestedingen en de samenwerking met partners. Wij beoordelen de besluitvormings-, opvolgings- en evaluatiesystematiek om activiteiten al dan niet in huis uit te voeren of uit te besteden. 

2. Stad- of gemeente gerelateerde processen
  

​De doelstelling van de audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle van de betreffende dienst. Tevens krijgt het bestuur aanbevelingen voor een verdere optimalisatie.   Elke entiteit van een organisatie, die voldoende kritische massa – risico omvat zal of kan vroeg of laat het onderwerp vormen van een audit.  

2. Stad- of gemeente gerelateerde processen
collapse AuditType : 3. Specifiek OCMW gerelateerde processen ‎(8)
  

De doelstelling van deze audit is om een evaluatie te maken van de sterkte van de interne controle van het Sociaal Huis.

Meer concreet zal deze interne audit een antwoord bieden op de volgende doelstellingen:

Doelstelling 1: Verloopt de hulp-, advies- en dienstverlening en doorverwijzing effectief en efficiënt (zowel van of naar interne als van of naar externe dienstverleners) en zijn de belangrijkste financiële, confidentialiteits- en frauderisico’s onder controle?

Doelstelling 2: Beschikt het lokaal bestuur over een adequate beheersovereenkomst tussen de stad/gemeente en het OCMW om de beleidsdoelstellingen te bereiken?

Doelstelling 3: Leeft het Sociaal Huis de wetgeving afdoende na?

3. Specifiek OCMW gerelateerde processen
  

​De doelstelling van deze audit is om een evaluatie te maken van de interne controle van de financiële transacties van de directie sociale zaken en van het beheer van de bewonersgelden van het woon-zorgcentrum, de deposito waarborgrekeningen en de schuldbemiddelingsdossiers. Uit deze reeds vaak uitgevoerde audit komen doorgaans belangrijke aanbevelingen naar voor om de werking effectiever te laten gebeuren, om ze efficiënter uit te bouwen en om het in dit domein belangrijk frauderisico te beperken.

De interne audit biedt een antwoord op volgende drie doelstellingen: rechtmatigheid en correcte registratie van de financiële transacties van budgetbeheer- en collectieve schuldenregelingsdossiers en beoordeling van het interne controlesysteem en van de monitoring. Rechtmatigheid en correcte registratie van de financiële transacties van bewonersgelden en depositorekeningen en beoordeling van het interne controlesysteem en van de monitoring. Efficiëntie van het financieel beheer in deze domeinen evalueren.

Hierbij onderzoeken wij het verwerkingsproces vanaf de opstart van een begeleiding of de opname van de bewoner, het bijhouden van het cliëntendossier of bewonersdossier, het verwerken van betalingen, het aanmaken van de verblijfsfacturen t.e.m. het afsluiten van de dienstverlening.

3. Specifiek OCMW gerelateerde processen
  

​De audit heeft als doel de kwaliteit van de interne controle in het proces van de huishoudelijke hulp (en strijkhulp) met dienstencheques te evalueren en om verbetervoorstellen te formuleren. Het onderzochte proces behelst vooral de bestelling van de huishoudelijke hulp (en strijkhulp) door de klant, de prestaties geleverd door de medewerker van de dienst huishoudelijke hulp, betaling door de klant en de uitbetaling door het uitgiftekantoor van de dienstencheques. Uit deze reeds vaak uitgevoerde audit komen doorgaans belangrijke aanbevelingen naar voor om de werking effectiever te laten gebeuren en efficiënter uit te bouwen.

3. Specifiek OCMW gerelateerde processen
  

​De audit van het lokaal dienstencentrum gaat na hoe de strategische cyclus verloopt, hoe het centrum wordt aangestuurd, hoe gecommuniceerd wordt naar (potentiële) cliënten, hoe het beleid en beheer van vrijwilligers is georganiseerd, of de operationele werking voldoende omkaderd is, of processen in procedures zijn uitgeschreven, of zij efficiënt zijn… Audio besteedt tijdens deze audit minder aandacht aan de naleving van wetgeving terzake, gezien dit aspect voor een groot deel is afgedekt door de inspecties van de Vlaamse overheid. 

3. Specifiek OCMW gerelateerde processen
  

​De audit maatschappelijke dienstverlening betreft een doorlichting van één van de kerndomeinen van de dienstverlening van het OCMW. Het is een domein dat in elk bestuur een relatief grote impact heeft op het budget. Via de audit willen we de deelnemende besturen zo concreet mogelijk op weg helpen om de werking in dit domein sterker te omkaderen, de grootste risico’s tot een redelijk niveau te beperken en de belangrijkste opportuniteiten (vooral ook inzake efficiëntie) voldoende te benutten.

Teneinde het dossier beheersbaar te houden en het OCMW niet al te zwaar te belasten door de audittijd ter plaatse en de inspanningen om de aanbevelingen te implementeren spreiden we de audit doorgaans over meerdere jaren. Deze werkwijze heeft als bijkomend voordeel dat op basis van de bevindingen uit het eerste luik mogelijks reeds optimalisaties over heel de keten kunnen doorgevoerd worden, zodat deze in jaar twee of drie niet meer als verbeterpunt naar voor komen.

In deel 1 behandelen we het globale kader dat het OCMW hanteert voor maatschappelijke dienstverlening, de visie en strategie in dit domein. Verder gaat dit deel in op de aansturing en de operationele werking vanaf de opstart van de relatie van steunverlening, de intake, vervolgens de toekenning tot en met de eerste betaling of dienstverlening.

Deel 2 van de audit gaat in in op het beheer van de cliëntenrelatie eenmaal de dienstverlening is opgestart. Gegeven het belang van het aspect opleiding en tewerkstelling als manier om cliënten duurzaam te helpen, besteden wij hier extra aandacht aan. Daarnaast evalueren we de interne controle op het betalingsverkeer en onderzoeken we op steekproefbasis diverse punten.

In deel 3 staat het afsluiten van de relatie of de dienstverlening centraal. In dit derde deel komt de recuperatie van steun bij de overheid en mogelijke terugvorderingen van steun bij de cliënt en derden (in geval van subrogatie) aan bod.

3. Specifiek OCMW gerelateerde processen
  

​Het accent van deze audit ligt op de optimalisatiemogelijkheden van de RIZIV-inkomsten van de woon- zorgcentra. Daarnaast brengen we een aantal belangrijke operationele en financiële risico’s en opportuniteiten in kaart, die veelal ook een effect hebben op de inkomsten of op de kosten.

Het onderzoek heeft niet tot doel een volledige audit van het geheel van de activiteit uit te voeren en levert derhalve geen totaaloverzicht van de risico’s en bedreigingen in dit domein.

Dit kan in een afzonderlijke audit WZC gebeuren, zie hierna. 

3. Specifiek OCMW gerelateerde processen
  

​Vooral voor grotere besturen is het belangrijk om op macroniveau of organisatieniveau over voldoende informatie te beschikken om de organisatie in de juiste richting te sturen. Audio kan de globale werking van de WZC doorlichten en de sterkte van de organisatie evalueren. Aspecten die hierbij aan bod komen, zijn het werken rond strategie en kwaliteit, het hanteren van procedures, de beschikbaarheid van informatie over bewoners, de beschikbaarheid van managementinformatie, enz. Tevens zal Audio een evaluatie maken van de effectiviteit en mogelijke efficiëntieverbeteringen organisatiebreed en specifiek voor WZC inventariseren.

3. Specifiek OCMW gerelateerde processen
  

​Het doel is een doorlichting te maken van de globale werking van de thuiszorgdiensten binnen het OCMW, met (doorgaans) een focus op de warme maaltijden aan huis geleverd, gezinszorg en de poetsdienst. Aangezien het een doorlichting is van de globale werking geven we aan de zes verschillende dimensies van interne controle de nodige aandacht in het onderzoek.

3. Specifiek OCMW gerelateerde processen
collapse AuditType : 4. Speciale interne audits ‎(2)
  

​Bij deze audit beoordeelt Audio in welke mate de organisatie voor de belangrijkste risico’s over heel de organisatie passende maatregelen van interne controle heeft uitgebouwd. 

Het bestuur ontvangt een overzicht van de belangrijkste risico’s op organisatieniveau, met aanbevelingen hoe hieraan voldoende te verhelpen. Aldus wil Audio ertoe bijdragen dat de besturen bij voorrang inzetten op het beperken van de grootste risico’s.

Daarnaast ontvangt het bestuur een globaal helikopterzicht van de kwaliteit van de interne controle per proces, het risicobeheersmodel. Zo beschikt het over een instrument voor de sturing en opvolging de komende jaren. 

Audio beoordeelt zowel de klantgerichte processen1 als de algemene ondersteunende processen2. Om de beheerscontrole te versterken stelde Audit Vlaanderen de Leidraad Organisatiebeheersing op. Audio hanteert o.a. deze leidraad bij de beoordeling. Deze leidraad biedt vooral een kader voor de algemene organisatiebrede processen. 

4. Speciale interne audits
  

​Opvolgaudits zijn audits na een eerder uitgevoerde audit.

In deze audit komen twee elementen duidelijk naar voor:

1. In welke mate heeft het bestuur vooruitgang geboekt t.o.v. de situatie op het moment van de oorspronkelijke audit? (specifiek m.b.t. auditthema). We focussen ons op de belangrijkste of high-aanbevelingen van de initiële audit.

2. Beschikt het bestuur over een voldoende sterke systematiek om er zeker van te zijn dat de actieplannen na een audit ook concreet realiseert.  Het gaat daarbij om de opvolging door de operationeel verantwoordelijken, het management en de secretaris in het bijzonder en ultiem deze door het auditcomité. 

4. Speciale interne audits
collapse AuditType : 5. Adviesopdrachten ‎(6)
  

​Aansluitend bij de audit verzekeringen kan Audio een model aanreiken om op een zeer concrete basis de risico’s in kaart te brengen en te evalueren m.b.t. te verzekeren waarden en risico’s, zodat uw organisatie de garantie heeft dat de effectief verzekerde materie overeenkomt met de beoogde te verzekeren materie en voor de juiste waarde. Audio kan de organisatie assisteren in de opmaak van een gedetailleerde risicomatrix die alle mogelijke risico’s in kaart brengt en de waarden en onderliggende berekeningswijze vastlegt. Voor elk van deze risico’s wordt ook gekeken naar preventieve acties die de eventuele schade kunnen inperken.

Deze matrix  laat u toe op een zeer logische basis de inhoud van  de verzekeringspolis te bepalen, zowel op inhoud (wat verzekeren) als op de te verzekeren waarde en vrijstellingen. Deze aanpak behoedt u voor onverwachte grote financiële schadegevallen of evt. ook voor oververzekering.

5. Adviesopdrachten
  

​Onafhankelijk en objectief advies inzake het bepalen van toegangsrechten van software met aandacht voor de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van informatie, het wettelijk kader en nood aan informatie om een efficiënte werking voor alle partijen te garanderen.

5. Adviesopdrachten
  

​Doelstelling van deze opdracht is het in kaart brengen van de beheersdocumentatie via een interne omgevingsanalyse en advies verstrekken inzake registratie-, opvolgings- en evaluatiemethodiek.

Audio brengt verslag uit over de sterktes en zwaktes van het bestaande systeem en de eventuele optimalisatiemogelijkheden in het proces evt. met evaluatie van een voorbeelddossier.

Tenslotte maken we een voorstel van vervolgtraject op. 

5. Adviesopdrachten
  

​We verwijzen naar de audit IT- en informatieveiligheid en de wetgeving terzake. Voorbeelden van opdrachten zijn: advies inzake het uitwisselen of bewaren van persoonsgegevens in de cloud, advies inzake afspraken i.v.m. informatieveiligheid in de omgang met (software)leveranciers...

5. Adviesopdrachten
  

​Advies om te komen tot een wendbaar en kwaliteitsvol besluitvormingsproces voor de politieke besluitvorming.

5. Adviesopdrachten
  

​Vergelijkende studie tussen de huidige werkwijze en een mogelijke werkwijze van het proces van de voedingsaankoop. Audio maakt een verschillenanalyse op van beide werkwijzen, brengt overbodige en noodzakelijke processtappen in kaart en licht de mogelijke effecten toe die de evt. nieuwe werkwijze heeft op de huidige organisatie (met evt. efficiëntie-winsten).

5. Adviesopdrachten
collapse AuditType : 6. Ondersteuningsopdrachten ‎(2)
  

​Audio kan het bestuur ondersteunen in elke fase van een integratietraject. Zowel voor, tijdens, als na de inkanteling of intensievere samenwerking tussen de twee lokale entiteiten. 

De ondersteuning kan bestaan uit een evaluatie, begeleiding/coachingstraject of een adviesopdracht. 

Ter voorbereiding op een intensievere samenwerking of integratie kan Audio o.a. de organisatie ondersteunen bij de evaluatie van de respectievelijke sterkten en zwakten (effectiviteit en efficiëntie) en de activiteitenmeting van de ondersteunende diensten en andere te integreren diensten. Op basis van de inventarisatie en evaluatie formuleert Audio dan een voorstel van een geïntegreerde werking of intensievere samenwerking. We reiken ook goede praktijken van procedures, technieken en middelen aan. 

Audio kan ook de organisatiecultuur en de managementstijlen in beide organisaties in kaart brengen en deze evalueren. Dit is immers een belangrijke voorwaarde om een succesvolle integratie te realiseren. 

Tijdens een lopend traject kan Audio een ondersteunende rol spelen bij het managen van het proces. 

Na een inkanteling of integratie kan Audio de nieuwe situatie evalueren en verbeterpunten in kaart brengen. 

Mogelijks te integreren diensten en dienstverlening zijn de financiële dienst, secretariaat, personeelsdienst, juridische dienst, technische dienst, communicatie, ICT … Ook gemeentelijke diensten die aspecten van het sociaal beleid voeren horen daarbij. Naast deze diensten zijn er tevens te integreren processen zoals overleg, vergadertechnieken, interne en externe communicatie, klachtenmanagement, besluitvormingsprocessen… Ook deze kunnen wij in kaart brengen en evalueren.

6. Ondersteuningsopdrachten
  

​Audio kan ondersteuning bieden bij de implementatie van de aanbevelingen n.a.v. een audit o.a. door coaching, training, begeleiden van de medewerkers bij het uitwerken van verbeteracties... 

Audio neemt hierbij geen operationele verantwoordelijkheid, het management is en blijft proceseigenaar. 

Enkele praktische voorbeelden:

1. financiële dienst

1.1. uitwerken van een projectplan om de vastgestelde tekorten te remediëren en de medewerkers begeleiden bij de uitwerking ervan.

1.2. ondersteuning bij de opmaak van een correcte jaarrekening en de fiscale verwerking van de transacties en de aangifte.

1.3. financieel beheerder technisch coachen en trainen zodat deze het niveau van technisch sterke financieel controller benadert

2. Monitoring

Diensthoofden en medewerkers ondersteunen bij de uitrol van de methodiek inzake monitoring (bepaling KPI’s, feedback bij reeds bepaalde KPI’s, advies bij uitwerken van boordtabellen).

3. Uitwerken van een projectmanagementsysteem

6. Ondersteuningsopdrachten

Auditnormen

Audio baseert zijn werking op de afspraken zoals vastgelegd in het Audio auditcharter en op de standaarden van het Institute of Internal Auditors (IIA) (www.iiabel.be).

Een aantal belangrijke aspecten zijn:

 1. De ethische code vermeldt standaarden die betrekking hebben op de volgende aspecten:
  • onafhankelijkheid van de functie (objectiviteit en integriteit, plaats binnen de organisatie)
  • professionele bekwaamheid (zowel individueel als voor de afdeling in haar geheel)
  • actieterrein van de interne audit
  • uitvoering van de auditwerkzaamheden (planning, onderzoek, rapportering en opvolging)
  • leiden en coördineren van de dienst interne audit
 2. Confidentialiteit van de informatie waarover Audio beschikt.
  Audio zal alle verkregen documenten en informatie confidentieel behandelen. Concreet houdt dit o.m. in dat Audio enkel intern aan uw bestuur rapporteert. Wij verstrekken geen informatie aan andere besturen, de stuurgroep, Audit Vlaanderen enz.; tenzij bij uitdrukkelijk akkoord van de verantwoordelijke van het betrokken bestuur.
 3. Onafhankelijkheid
  Ter garantie van de onafhankelijkheid van Audio zullen de auditors binnen de betrokken besturen geen enkele andere opdracht uitvoeren dan deze van de interne audit. Audio draagt geen enkele operationele verantwoordelijkheid. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van interne audit om de aanbevelingen zelf in de praktijk om te zetten. Wel kan Audio suggesties leveren en mogelijke oplossingen aanreiken.

Audio - audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten - Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be

Privacyverklaring

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur

Sign In